Vnitřní (indoor) navigace

 

Navigace je založena na  jedinečné technologii kombinující geo lokaci, a triangulaci dostupných signálů v běžném prostředí jako například WIFI, GSM, Bluetooth.

Uživatelé tak mohou mít snadný přístup k jakémukoli místu uvnitř budovy pomocí jednoduchých kroků v aplikaci.

Systém je nakonfigurován tak, aby vyhovoval jedinečným potřebám organizace, přičemž základem jsou dispoziční plány a půdorysy objektu.

Navigace používá data v reálném čase pro generování reportů na základě chování uživatele.

S naší navigací je vnitřní polohování, vnitřní navigace a správa zařízení jednoduchá a snadná!

 

Zdravotnická zařízení jsou obvykle přeplněná pacienty a personálem, což ztěžuje nalezení cesty do vybraného cíle.

Mobilní aplikace může pomoci pečovatelům, pacientům nebo návštěvníkům na správném místě a ve správném okamžiku.

Používáním vnitřní navigace, mohou pacienti snadno najít terapeutické místnosti sami a být v dohodnutý čas na správném místě.

Pro další optimalizaci pracovních postupů je možné sledovat pracovníky nebo zařízení.

 

Popis funkce systému:

PŘESNÉ SMĚROVÁNÍ A NAVIGACE  VE  VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ

Vnitřní polohovací technologie nabízí vysoce přesné a stabilní řešení. Přesnost polohování je v průměru 2 - 5 metrů v závislosti na terénů a technickém vybavení zařízení klientů . Technologie může pracovat se signály Bluetooth , Wifi a GSM .

Řešení s WiFi nevyžaduje žádnou instalaci dalšího hardwaru, protože může využít stávající Wifi infrastrukturu v místě. Polohování založené na síti Wifi ovšem funguje pouze se zařízeními Android a nikoli se zařízeními iOS.

Technologie určování polohy pomocí technologie Bluetooth využívá malá zařízení  tzv. iBeacons rozmístěná v síti po celém objektu. Technologie založená na iBeacon pracuje s Android i iOS zařízeními.

Jako doplňkové polohování lze použít i další senzory v běžných mobilních telefonech (kompas, magnetometr, kamera atd.).

POLOHOVÁNÍ A NAVIGACE

Pomocí přesné vnitřní indikační technologie iBacon můžete svým pacientům a návštěvníkům v reálném čase nabídnout informace o poloze a navigaci do libovolného místa ve vaší nemocnici.

VYHLEDÁVÁNÍ POI BODŮ

Vaši pacienti a návštěvníci mohou vyhledávat kliniky a ordinace lékařů, čekárny, vchody, východy, informační místa, restaurace, toalety atd. a získat směr a informaci o vzdálenosti k vybranému místu.

VYHLEDÁVÁNÍ POKOJŮ

Příbuzní a návštěvníci mohou vyhledávat pokoje a navigovat přímo do místností.

INTERAKTIVNÍ PRŮVODCE

Interaktivní průvodci poskytují rychlý a snadný přehled o zařízeních, klinikách, odděleních, ambulancích, čekárnách, stravovacích zřízeních, toaletách a dalších zařízeních uvnitř nemocnice  prostřednictvím mobilní aplikace.

BEZPEČNOST

Interaktivní mapy mohou zobrazovat únikové trasy, nouzové východy, úkryty, umístění hasících prostředků, bodů první pomoci a dalších.

ZVUKOVÝ PRŮVODCE PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

S audio navigací můžete svým zrakově postiženým návštěvníkům umožnit, aby sami pomocí interaktivní hlasové navigace mohli snadno dosáhnout cíle a snadno navigovali do laboratoří, ambulancí, oddělení, klinik, jídelen, bufetů, toalet, nouzových východů a výtahů pomocí zvukových příkazů.

OZNÁMENÍ ZALOŽENÁ NA AKTUÁLNÍ POLOZE

Můžete oslovit své pacienty, návštěvníky nebo dokonce zaměstnance na požadovaném místě a v čase prostřednictvím oznámení o poloze. Tyto oznámení mohou sloužit jak pro komerční účely nebo pro nabídku jednorázových akcí či střetnutí.

ZJIŠTOVÁNÍ POZICE OSOB

Lze lokalizovat osoby, které mají spuštěnou aplikaci s možností lokalizace.

V případě udělení souhlasu klienta s lokalizaci je možno v prostorách pokrytých navigační službou a za předpokladu povolené služby lokalizace zjišťovat polohu klienta. (u zařízení se spuštěnou Wifi nebo mobilními daty).

NAHLÁŠENÍ ZÁVADY ČI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Pomocí aplikace lze nahlásit závadu nebo mimořádnou událost s určením polohy. Toto řešení lze použít například pro facility management.  Hlášení technických závad, hlášení informací pro úklidové práce, informace o pozicích mobiliáře atd. Dále pak pro mimořádné situace jako zdravotní komplikace pacientů nebo návštěvníků nacházejících se v objektu, informace o ohrožení bezpečnosti atd.

ANALÝZA NÁVŠTĚVNÍKŮ

Analýzy poskytují detailní náhled na chování pacientů a návštěvníků, včetně toho co hledají, kam jdou, jak dlouho zůstávají, jak dlouho čekají atd.

Pro některé statistiky je třeba zpětné vazby ze zařízení klienta. To vyžaduje, aby zařízení klienta bylo online nebo alespoň občas připojeno do sítě internet pro odeslání statistických dat.

Z nasbíraných údajů l-ze generovat i tzv. statistické „Heat mapy“.

VÍCEJAZYČNÁ PODPORA

Aplikace a kiosky jsou lokalizovány do nejběžnějších světových jazyků.

Výhody technologie:

-  Systém instalovanými prvky nezasahuje konstrukčně do prostor objektu a pohledově nezasahuje do původního vzhledu prostor ani nijak negativně neovlivňuje prostorové uspořádání.  Po objektu jsou rozmístěny malé vysílače bez nutnosti připojení na externí napájení nebo propojení metalickým nebo optickým kabelem.

-   Instalace je velmi jednoduchá a nevyžaduje další stavební úpravy.

-   Jednotlivé lokační body jsou napájeny bateriemi s dlouhou životností a jejich výměnu a servis zajišťuje dodavatel v rámci servisní smlouvy.

-   Systém funguje na základě dodaných podkladových materiálů od zadavatele (půdorysy budov a podlaží, 3D modely budov a podlaží atd.) jako 2D nebo 3D navigace. Jeho tvorba a úpravy jsou tak rychlé a jednoduché. 

-   Systém může využívat stávající infrastrukturu bezdrátové sítě. Ta ale není nezbytně nutná pro provoz systému. Vnitřní infrastruktura bezdrátových sítí s možností připojení klienta pouze zvyšuje komfort použití systému pro uživatele. Uživatel tak nemusí používat vlastní datové připojení. V případě, že součástí plnění bude instalace bezdrátové sítě v objektu, nelze se vyhnout nutným stavebním zásahům do objektu pro vytvoření infrastruktury bezdrátové sítě tak aby se pohledově zachoval historický ráz objektu. Samotné prvky bezdrátové sítě mohou být vzhledově přizpůsobeny a případně dle možnosti dispozice skryty.

 

Přínosy zavedení systému vnitřní navigace pacientů a návštěvníků

        -  Snížení stresu klienta zrychlení orientace v nemocničním prostředí.

        -  Zkrácení čekacích lhůt objednaných pacientů a díky tomu zefektivnění provozu ambulantních a speciálních pracovišť.

-  Lepší a rychlejší informovanost pacienta o probíhající léčbě, budoucích zákrocích a vyšetřeních.

-  Lepší a rychlejší informovanost zdravotnického i nezdravotnického personálu o událostech v organizaci.

-  Zvýšení bezpečnosti a minimalizace následků mimořádných událostí.

-  Optimalizace prostor, tras a vnitřních procesů organizace na základě nasbíraných statistických dat.

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: